Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
2. Głównym celem szkoły jest kształcenie i wszechstronne wychowanie rozwijającego się człowieka oraz możliwie wszechstronne przygotowanie go do życia we współczesnym świecie.
3. Szkoła prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o zasady pedagogiki waldorfskiej.
4. Jej założeniem jest realizowane jako zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej:
a) Wspieranie zdrowego rozwoju każdego dziecka poprzez dążenie  do osiągnięcia równowagi w rozwoju fizycznym, społeczno-moralnym i emocjonalnym, uwzględniając indywidualne predyspozycje każdego dziecka. W kształtowaniu tej równowagi wiodącą rolę odgrywa rytm, styl życia i otwartość na inne kultury.
b) Umożliwienie dzieciom realizacji ich potencjału poprzez traktowanie dziecka jako istoty  indywidualnej i niepowtarzalnej, o wyjątkowym potencjale; pomaganie każdemu dziecku odkryć go i tak pokierować, by został on jak najpełniej wykorzystany.
c) Rozwijanie w dzieciach umiejętności społecznych poprzez  rozwijanie w dziecku kompetencji, by mogło wnieść swój wkład w społeczeństwo. Do tego potrzebne są wzajemne relacje budowane w społeczności szkolnej. Ponieważ tworzą się one na bazie codziennych doświadczeń, wymagają udziału wszystkich we wspólnych działaniach;  szczególnie wzmacniają je wspólne kultywowanie i przeżywanie różnych wydarzeń, w tym świąt klasowych i szkolnych.

§ 2

1. Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 została założona i jest  prowadzona przez Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.
2. Szkoła ma status instytucji społecznej.
3. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Szkoła jest sześcioletnia. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące  program wychowania przedszkolnego.
5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

§ 3

Szkoła ma swoją siedzibę w Warszawie. Adres Szkoły: 01-188 Warszawa, ul. Staszica 11 A.

§ 4

1. Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu, regulaminów uchwalonych przez Organa Szkoły oraz na mocy obowiązujących przepisów. Statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
2. Wszelkich zmian w statucie dokonuje Zarząd Towarzystwa na wniosek Kolegium Nauczycieli i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
3. Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje Organ Prowadzący - Zarząd Towarzystwa.

§ 5

1. Społeczny charakter szkoły polega na różnych formach uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. Rodzice mogą podejmować działalność w ramach Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera w Warszawie i w Radzie Rodziców.
2. Ponadto uczestnictwo rodziców w życiu szkoły może przybierać następujące formy:
a) doradztwo w ustalaniu programu działania szkoły,
b) współpraca z wychowawcami klas, dyrektorem, nauczycielami  oraz  radą rodziców w sprawach promocyjnych, organizacyjnych, opiekuńczych,   
c) wspieranie szkoły pod względem materialnym, 
d) włączanie się w niezbędne  prace społeczne na rzecz szkoły,
e) inicjatywa, udział i pomoc w realizacji imprez szkolnych  (kiermasze, wykłady, święta szkoły, zabawy, wycieczki, "zielone szkoły"). 
3. Prace społeczne, niezbędne  dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, są zgodne z zasadami określonymi dla szkoły. Prace te rodzice wykonują zgodnie z sugestiami kolegium nauczycieli i rady rodziców. Rada Rodziców sporządza listę niezbędnych prac (aktualizowaną zgodnie z potrzebami) w formie informacji dla rodziców, a także organizuje zespoły osób, które mogą poszczególne prace wykonać. Mogą to być na przykład czynności techniczno-organizacyjne, opieka nad dziećmi podczas przejazdów, pomoc w wyposażaniu pracowni, klas, biblioteki, klubu itp.

§ 6

1. Zasoby materialne Szkoły pochodzą z opłat rodziców (czesne), dotacji budżetu państwa, darowizn, zysków, spadków oraz różnych form ofiarności publicznej przekazywanej Towarzystwu.
2. Wszystkie środki finansowe uzyskane przez szkołę są przeznaczone na jej potrzeby, a w szczególności na: działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wynagrodzenia pracowników, opłaty eksploatacyjne związane z budynkiem, wyposażenie szkoły oraz remonty i inwestycje.
3. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe, zgodnie z zapisem w umowie o kształceniu dziecka.

§ 7

1. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczenia opłat czesnego w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd Towarzystwa.
2. Przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w Szkole rodzice są zobowiązani do dopełnienia wymogów formalnych, w tym do podpisania z Zarządem Towarzystwa umowy określającej wysokość czesnego.
3. Umowa zawierana jest na dany rok szkolny, który trwa od 1.09. do 31.08. W przypadku odejścia dziecka ze Szkoły w ciągu roku szkolnego czesne należy opłacić za miesiąc, w którym dziecko odchodzi ze Szkoły. Jeśli zaś odchodzi ze Szkoły z dniem ukończenia nauki rodzice zobowiązani są do uiszczenia czesnego za okres wakacji t. j. do dnia 31.08.
4. W przypadku zalegania rodziców z opłacaniem czesnego przez dwa miesiące dyrektor Szkoły ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów.
5. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia do Zarządu Towarzystwa

§ 8

1. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy - od poniedziałku do piątku.
2. Dzień szkolny rozpoczyna się o godz. 8.30 tzw. lekcją główną. Pozostałe lekcje trwają 45 minut do przerwy obiadowej i 40 minut po przerwie obiadowej.
3. Przerwy śródlekcyjne trwają po 10 minut, po obiedzie - 5 minut, a przerwy: po lekcji głównej i obiadowa – 20 minut.
4. Długa przerwę po lekcji głównej uczniowie spędzają na boisku szkolnym.
5. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z grafikiem dyżurów.
6. Do zajęć obowiązkowych należą wszystkie przedmioty objęte tygodniowym planem lekcji.
7. Na początku roku szkolnego Kolegium Nauczycieli podaje do wiadomości rodziców i uczniów informacje o dodatkowych dniach, w których obecność uczniów jest obowiązkowa (tzw. Święta Szkoły) oraz równoważące je dni wolne.
8. W szkole są prowadzone zajęcia dodatkowe (obowiązkowe i nieobowiązkowe).
9. Każda nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych winna być pisemnie lub telefonicznie usprawiedliwiona przez rodziców. Wychowawca może wyrazić zgodę na nieobecność ucznia w szkole z przyczyn innych niż choroba na podstawie pisemnego wniosku rodziców. Decyzja w sprawie nieobecności dłuższej niż 7 dni powinna być ustalona rozpatrzona indywidualnie.
10. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów są zgodne z zapisami ustawy o systemie oświaty.
11. W szkole obowiązuje ocena opisowa.  Zasady przekazywania uczniom i rodzicom informacji o ocenach określone są w Szkolnym Systemie Oceniania.
12. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
13. Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
14. Praca szkoły jest organizowana na podstawie niniejszego statutu oraz kalendarza roku szkolnego i tygodniowego rozkładu zajęć.
15. W szkole jest prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych.
16. Wszelkie istotne informacje dotyczące spraw szkoły wywieszane są na tablicach informacyjnych.
17. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w godzinach 12:20-17:30. Pobyt ucznia w świetlicy jest odpłatny.
18. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z odpłatnych obiadów oraz zapewnia naturalną wodę niegazowaną  bez dodatkowej opłaty.
19. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz używania i posiadania środków odurzających.
20. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, z której zbiorów korzystać. mogą Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie. Opiekę nad biblioteką szkolną sprawuje nauczyciel bibliotekarz.

 

Rozdział II

Społeczność szkolna

 

§ 11

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Do klasy pierwszej dziecko przyjmowane jest na podstawie pozytywnej opinii wydawanej przez wydelegowanych w tym celu członków Kolegium Nauczycieli. Decyzję poprzedza spotkanie z rodzicami i z dzieckiem.
2. Do klas programowo wyższych uczeń przyjmowany jest na podstawie
3. ważnego świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz rozmowy z nauczycielem wychowawcą.
4. Wpisanie ucznia do księgi uczniów następuje po spełnieniu przez rodziców wszelkich wymogów formalnych oraz po wpłacie obowiązującego w szkole wpisowego.
5. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia z listy rezerwowej.
6. Rekrutację do klasy pierwszej szkoła prowadzi w marcu i kwietniu danego roku. Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa są wywieszane do dnia 31 maja. Lista rezerwowa obowiązuje do 31 sierpnia danego roku.
7. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na tych samych zasadach, co rekrutacja do klasy pierwszej.
8. Zasady rekrutacji zawiera załącznik nr 2 do statutu szkoły.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca w szkole w trakcie trwania roku szkolnego przeprowadza się rekrutację dodatkową zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Podstawą do przeprowadzenia rekrutacji są zgłoszenia do poszczególnych klas zarejestrowane przez sekretariat szkoły.


Uczniowie

§ 12

Uczniowie mają prawo do:
1. znajomości swoich praw.
2. uzyskiwania rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przedmiotów.
3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
4. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
5. indywidualizacji procesu nauczania i fachowej opieki pedagogicznej, w zespole gwarantującym wysoki poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych.
6. przejawiania własnej aktywności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości szkoły.
7. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
8. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, wystawach, zawodach i innych imprezach.
9. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
10. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie naukowo-dydaktycznym, uszanowania godności osobistej i dobrego imienia bez względu na osiągane wyniki w nauce.
11. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
12. sprawiedliwych i jawnych wobec ucznia ocen oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce.
13. informacji o terminie przeprowadzenia sprawdzianu przynajmniej na tydzień przed wyznaczoną przez nauczyciela datą.
14. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym Nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
15. korzystania z poradnictwa psychologicznego.
16. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości organizacyjnych szkoły pod opieką nauczyciela
17. opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
18. higienicznych warunków nauki w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków, dyskotek, zorganizowanych wyjść poza szkołę.
19. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.
W przypadku naruszenia praw Ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy


Uczniowie mają obowiązek:
1. godnego zachowania się w każdej sytuacji,
2. brać odpowiedzialność za swoje zachowanie i swoje życie,
3. stosować się do wymagań nauczyciela,
4. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
5. uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z nieobecności,
6. podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
7. punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Liczba spóźnień jest sumowana i wpływa na obniżenie oceny z zachowania zgodnie z obowiązującym WSO. Wszystkie nieobecności rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają na piśmie,
8. efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,
9. okazywać szacunek Nauczycielom, innym pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej (Kolegium Nauczycieli),
10. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej i pozaszkolnej,
11. dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią,
12. dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
13. dbać o wspólne dobro, o mienie i wyposażenie szkoły, a także o ład i porządek w szkole,
14. nosić estetyczny strój i obuwie zamienne,
15. szanować poglądy i przekonania religijne innych ludzi w imię wolności, tolerancji i godności osobistej drugiego człowieka, okazywać sobie wzajemnie szacunek, zachowywać się godnie i kulturalnie,
16. aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły, dbać o dobre imię Szkoły,
17. godnie reprezentować szkołę,
18. przestrzegać zakazu korzystania z telefonu komórkowego (i innych urządzeń elektronicznych typu MP3,MP4, PSP itp.) na terenie Szkoły,
19. przestrzegać zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu szkolnego w czasie przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia dydaktyczne i podczas przerw między tymi zajęciami,
20. przestrzegać zapisów statutu Szkoły, WSO i regulaminów Szkoły.

§ 13

Nagrody i kary

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
1. pochwałę na forum klasy,
2. pochwałę na forum Szkoły,
3. list pochwalny skierowany do rodziców,
4. dyplom uznania,
5. nagrodę rzeczową,
6. świadectwo z wyróżnieniem, gdy uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
7. pochwała na świadectwie opisowym.

W przypadku nieprzestrzegania statutu szkoły oraz innych przepisów i zarządzeń w zależności od przewinienia stosuje się następującą procedurę:
1. bezzwłoczne poinformowanie rodzica (opiekuna) o zajściu,
2. wykluczenie ucznia z zajęć,
3. zabranie ucznia ze szkoły przez rodzica (opiekuna),
4. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,
5. nagana wychowawcy na forum klasy,
6. ustne lub pisemne  powiadomienie rodziców przez Dyrektora Szkoły o nagannym zachowaniu ucznia,
7. nagana Dyrektora Szkoła na forum całej społeczności szkolnej,
8. wykluczenie ucznia z imprez szkolnych lub wycieczek odbywających się poza planem lekcyjnym
9. obniżona ocena z zachowania,
10. w przypadku rażących wykroczeń – skreślenie z listy uczniów.
Na każdym z etapów postępowania szkoła może wyciągnąć konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Każdy uczeń powinien dbać o mienie szkolne. Za nie wywiązywanie się z tego obowiązku jest on karany w zależności od rozmiaru i szkodliwości czynu:
1. w przypadku mniejszej szkodliwości np. pisanie po ławce, ścianach itp. nauczyciel lub wychowawca klasy udziela uczniowi upomnienia. Uczeń zobowiązany jest każdorazowo naprawić wyrządzoną szkodę na koszt własny (rodziców).
2. w przypadku większej szkodliwości np. łamanie krzeseł, niszczenie pomocy naukowych, elewacji, sprzętu w sanitariatach itp. uczeń karany jest naganą dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej oraz obniżoną oceną z zachowania. Winny powyższego czynu zobowiązany jest naprawić szkodę na koszt własny (rodziców).

§ 14

1. przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca pisemnie klasy powiadamia rodziców ucznia.
2. Rodzaj wyróżnienia lub kary określa wychowawca klasy w porozumieniu z Kolegium Nauczycieli .
3. Uczeń od wymienionych kar może złożyć odwołanie na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od daty otrzymania kary. Dyrektor w ciągu 7 dni od daty otrzymania podania, odpowiada na odwołanie po zasięgnięciu opinii Kolegium Nauczycieli.
4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność ucznia.


Rozdział III

Społeczność szkolna

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 15

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli o kwalifikacjach wymaganych prawem oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Zarząd Towarzystwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszyscy pracownicy służą dobru Szkoły, kierując się troską o dobro uczniów Szkoły, poprzez codzienną sumienną pracę  wykonywaną zgodnie z przydziałem obowiązków.
4. Wszyscy pracownicy są zapoznawani z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia Uczniów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

§ 16

Nauczyciel jest osobą decydującą w kwestii nauczania. Jego praca jest traktowana jako proces twórczy wspierający indywidualny rozwój dziecka.

§ 17

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
2. W uzasadnionych przypadkach w Szkole, za zgodą Kuratora, może być zatrudniona osoba nie będąca Nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez Kolegium Nauczycieli i Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć związanych z profilem Szkoły.
3. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych uczelni pedagogicznych, na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem, a zainteresowanymi placówkami, za zgodą lub na wniosek Kolegium Nauczycieli.

§ 18

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel-wychowawca czuwa nad całością procesu dydaktyczno-wychowawczego w prowadzonej przez siebie klasie.
3. Nauczyciele zatrudnieni w szkole realizują zadania dydaktyczno- wychowawcze zgodne z charakterem szkoły określonym w statucie.
4. Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej przed Dyrektorem, Kolegium Nauczycieli i Zarządem Towarzystwa oraz przed własnym sumieniem.  Szczegółowe obowiązki Nauczyciela określa regulamin uchwalony przez Kolegium Nauczycieli.
5. Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony jest przez Dyrektora Szkoły we współpracy z Kolegium Nauczycieli, a w stosunku do Dyrektora Szkoły przez wizytatora wyznaczonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dyrektor określa program i zasady hospitacji nauczycieli w danym roku szkolnym według planu nadzoru pedagogicznego.
6. Kolegium Nauczycieli wyznacza opiekunów (mentorów) dla nowych Nauczycieli, określa plan i zasady współpracy w roku szkolnym.
7. Praca każdego nauczyciela może być omawiana przez Kolegium Nauczycieli. Kolegium ma prawo zalecić nauczycielowi zmianę metod pracy oraz przydzielić mu mentora na określonych przez siebie zasadach.

§ 19

Nauczyciel-wychowawca odpowiada za pomieszczenia, w których w danym roku uczy się jego klasa, za jego wystrój oraz pomoce, z jakich korzysta. Rodzice pomagają mu w realizowaniu tego zadania.

§ 20

Nauczyciel ma prawo do:
1. współtworzenia charakteru Szkoły poprzez indywidualną pracę z dziećmi oraz uczestniczenie w pracach Kolegium Nauczycieli,
2. awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. korzystania z koleżeńskiej pomocy w sprawach dydaktycznych, wychowawczych,
4. udziału w życiu Szkoły i kształtowania go poprzez zgłaszanie inicjatyw i współdziałanie w grupach mandatowych zajmujących się rozwiązywaniem zagadnień istotnych dla życia Szkoły,
5. korzystania z indywidualnej opieki mentora w czasie pierwszego roku pracy, a w miarę potrzeby także w następnych,
6. podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestniczenie w różnych formach kształcenia,
7. autorskiego kształtowania programu nauczanych przedmiotów, który realizuje jednak założenia programowe i metody pedagogiki waldorfskiej oraz podstawę programową,
8. samodzielnego doboru podręczników lub ich fragmentów, pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych,
9. inicjowania kółek zainteresowań oraz działalności ponadprogramowej Szkoły,
10. wypracowania własnego systemu i reguł oceny opisowej zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
11. rozszerzania i pogłębiania treści w ramach nauczanego przedmiotu,
12. służbowych wyjazdów w ramach organizowanych konferencji, warsztatów, szkoleń oraz  wymian między szkołami waldorfskimi w celu pogłębienia znajomości pedagogiki waldorfskiej,
13. pomocy Zarządu Towarzystwa, Dyrektora Szkoły i Kolegium Nauczycieli.

§ 21

Nauczyciel zatrudniony w Szkole musi w szczególności:
1. posiadać odpowiednie wykształcenie oraz warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,
2. doskonalić umiejętności zawodowe i samodzielnie pogłębiać znajomość pedagogiki waldorfskiej (konferencje pedagogiczne, kursy, seminaria, studia podyplomowe),
3. planować i realizować proces dydaktyczny w zakresie swojego przedmiotu nauczania,
4. prowadzić przydzielone zajęcia dydaktyczne,
5. efektywnie wykorzystywać czas zajęć,
6. systematycznie prowadzić obowiązującą dokumentację  szkolną
7. zachować dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny.
8. zgłaszać problemy pedagogiczne na konferencji Kolegium Nauczycieli;
9. respektować plan pracy i regulamin Kolegium Nauczycieli;
10. respektować tajemnicę służbową jako wyraz szacunku wobec społeczności uczniowskiej i nie podważać autorytetu innych nauczycieli lub szkoły;
11. uczestniczyć w cotygodniowych konferencjach Kolegium Nauczycieli, jeśli z ważnych powodów i na określony czas nie zwolni go z tego obowiązku Dyrektor lub Kolegium Nauczycieli;
12. sprawiedliwie traktować i bezstronnie oraz obiektywnie oceniać uczniów, nie traktując ocen jako systemu kar i nagród, a także jasno uzasadniać postawione oceny;
13. współpracować z rodzicami w sprawach wychowawczych i włączać ich w działalność szkoły, z wychowawcą klasy, z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami w sytuacji, gdy u ucznia wystąpią trudności w uczeniu się lub inne;
14. uczestniczyć w zadaniach nieobowiązkowych zgodnie z wypracowaną decyzją Kolegium Nauczycieli i Dyrektora.

§ 22

Wszyscy nauczyciele podpisują zakres obowiązków, który jest przechowywany w aktach osobowych.


Rodzice

§ 23

1. Rodzice biorą czynny udział w życiu Szkoły. Ich systematyczne uczestniczenie we wszystkich spotkaniach klasowych z nauczycielem wychowawcą oraz w świętach Szkoły i innych szkolnych uroczystościach jest niezbędnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego przez nauczycieli Szkoły. Brak współpracy  rodziców z nauczycielem-wychowawcą jest podstawą do rozwiązania umowy. Terminy spotkań klasowych ustala nauczyciel-wychowawca. Pozostałe terminy ustala Kolegium Nauczycieli na początku roku szkolnego.
2. Rodzice w miarę swoich możliwości pracują nad dobrym klimatem w życiu społecznym Szkoły oraz są współodpowiedzialni za jej funkcjonowanie.
3. Rodzice mają obowiązek zapoznać się ze Statutem i z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
4. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci.
5. Rodzice są uprawnieni i zobowiązani do czuwania nad postępami w nauce i zachowaniem swoich dzieci oraz osobistego kontaktu z Nauczycielami lub Dyrektorem na ich prośbę.
6. Rodzice są zobowiązani do regularnego i terminowego opłacania czesnego i innych obowiązkowych opłat, zgodnie z umową i regulacjami ustalonymi przez Zarząd Towarzystwa.
7. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury współżycia.
8. Dyrektor Szkoły i Nauczyciele wspierają inicjatywy Rodziców i wspólnie z nimi starają się je realizować w sposób nie dezorganizujący życia szkoły.

§ 24

Rodzice ponadto są zobowiązani do:
1. przestrzegania Statutu i innych obowiązujących aktów szkolnych,
2. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w szkole,
3. informowania ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia w szkole, usprawiedliwiania nieobecności w trybie ustalonym przez Kolegium Nauczycieli,
4. przestrzegania wspólnych ustaleń dotyczących uczniów.

§ 25

1. W trudnych sytuacjach wychowawczych, zdrowotnych i naukowych Rodzice zobowiązani są do rzetelnej współpracy ze szkołą i korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole bądź w poradniach psychologiczno-pedagogicznych współpracujących bądź wskazanych przez szkołę.
2. Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.

 

Rozdział IV
Organy Szkoły

 

§ 26

Osobą prawną prowadzącą i nadzorującą szkołę jest Towarzystwo Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera w Warszawie,, zwane dalej „Organem Prowadzącym”, w imieniu którego działa jego Zarząd, zwany dalej Zarządem Towarzystwa.

§ 27

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:
1. zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem szkoły,
2. uchwalanie budżetu, wysokości czesnego i wpisowego,
3. przygotowywanie umów o kształceniu dziecka,
4. rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji organów szkoły,
5. zatwierdzanie programu dydaktyczno-wychowawczego i struktury organizacyjnej szkoły,
6. reprezentowanie szkoły w stosunku do instytucji państwowych,
7. nadawanie statutu szkoły,
8. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w szkole,
9. zatwierdzanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników szkoły,
10. podejmowanie innych decyzji dotyczących spraw szkoły.

§ 28

Organami szkoły są:
1. Kolegium Nauczycieli,
2. Rada Rodziców – w przypadku jej utworzenia,
3. Samorząd Uczniowski – w przypadku jego utworzenia.


Kolegium Nauczycielskie

§ 29

1. Kolegium Nauczycielskie jest wraz z Dyrektorem odpowiedzialne za realizację programu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły, uwzględniając zasady pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową MEN.
2. Członkami Kolegium są wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Kolegium Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły.
3. Kolegium Nauczycieli działa według planu pracy przygotowanego na początku każdego roku szkolnym.
4. Kolegium Nauczycieli kolegialnie kieruje pracą pedagogiczną Szkoły i samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie, przy czym ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Kolegium Nauczycieli spotyka się w roku szkolnym na konferencjach, których terminy ustalane są zgodnie z regulaminem Kolegium. W czasie konferencji na bieżąco pracuje nad pogłębianiem znajomości pedagogiki waldorfskiej, programem oraz metodyką i dydaktyką nauczania poszczególnych przedmiotów, omawia postępy Uczniów w nauce, a także sprawy organizacyjne Szkoły.
6. Konferencje Kolegium Nauczycieli organizuje się w każdy czwartek oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego ukończeniu, a także w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania Uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Zwoływane są z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Kolegium Nauczycieli.
7. Konferencje przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona przez Kolegium Nauczycieli osoba. Konferencje Kolegium Nauczycieli są protokołowane. Uchwały podejmuje się metodą konsensusu lub w razie potrzeby zwykłą większością głosów.    
8. Do zadań Kolegium Nauczycieli należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
c) przygotowanie i przedłożenie do akceptacji planu organizacji Szkoły,
d) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e) ustalenie podziału zajęć w obrębie Kolegium,
f) dokonywanie zmian w regulaminach,
g) prowadzenie konferencji samokształceniowych i pedagogicznych, ustalenie sposobu ich prowadzenia i tematyki,
h) wskazanie oraz wybór kandydata na Dyrektora,
i) przygotowanie programów nauczania, wychowania i profilaktyki, zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania w oparciu o założenia pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową oraz plan organizacji Szkoły,
j) przeprowadzenie przyjęć dzieci do Szkoły poprzez wydelegowanych w tym celu Nauczycieli, a także wnioskowanie o ewentualnym skreśleniu z listy uczniów, po uprzednim kolegialnym rozpatrzeniu sprawy,
k) prowadzenie współpracy pedagogicznej z Rodzicami,
l) ścisła współpraca z innymi organami Szkoły i Zarządem Towarzystwa.
9. Kolegium Nauczycieli opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły.
10. Decyzje i opinie Kolegium Nauczycieli, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.
11. Organy szkoły mają prawo do wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły. Przy wyjaśnianiu wszystkich problemów, pytań oraz spraw konfliktowych wykorzystuje się ścieżkę kompetencji: nauczyciel, którego sprawa dotyczy, nauczyciel wychowawca, Dyrektor Szkoły, Kolegium Nauczycieli, Rada Rodziców, a na końcu Zarząd Towarzystwa.
12. Organem szkoły upoważnionym do reprezentowania szkoły na zewnątrz jest Dyrektor.

§ 30

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kolegium Nauczycieli w szczególności:

1. decyduje o przyjmowaniu dzieci do Szkoły, poprzez wydelegowanych
2. w tym celu członków Kolegium, a także - po uprzednim dokładnym, kolegialnym rozpatrzeniu sprawy - o skreśleniu dziecka z listy uczniów
3. wnioskuje do Zarządu o zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
4. opracowuje, wspólnie z Kolegium pedagogiczny, program Szkoły,
5. dba o zachowanie specyficznego charakteru Szkoły,
6. prowadzi współpracę pedagogiczną z rodzicami,
7. ustala podział zajęć w obrębie Kolegium Nauczycieli,
8. odpowiada za prowadzenie cotygodniowych konferencji samokształceniowych i pedagogicznych,
9. współpracuje z Radą Rodziców i Zarządem Towarzystwa tworząc w razie potrzeby wspólne komisje prowadzące istotne dla życia Szkoły sprawy,
10. zatwierdza program dydaktyczno-wychowawczy na dany rok szkolny przygotowany przez nauczycieli-wychowawców oraz nauczycieli przedmiotowych dla poszczególnych klas,
11. czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktycznego,
12. wraz z Kolegium Nauczycieli kieruje bieżącą działalnością Szkoły,
13. wnioskuje do Zarządu Towarzystwa o zmiany w statucie.

§ 31

1. Zarząd powołuje wybranego przez Kolegium nauczyciela pełniącego rolę Dyrektora Szkoły na czas maksymalnie dwóch następujących po sobie trzyletnich kadencji.
2. Nauczyciel pełniący rolę Dyrektora reprezentuje Szkołę wobec władz oświatowych i innych podpisując w imieniu Szkoły dokumenty urzędowe i inne pisma.

§ 32

Dyrektor szkoły winien być powiadamiany o wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych na terenie szkoły.


Rada Rodziców
§ 33

Zasady wyboru Rady Rodziców
1. W zebraniu klasowym czynne i bierne prawo wyborcze posiada tylko jeden z rodziców każdego ucznia danej klasy.
2. Prawo zgłaszania osób kandydujących do Rady Rodziców posiada każdy rodzic dzieci z danej klasy.
3. Osoba kandydująca musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Wybory są tajne.
5. Do Rady Rodziców wybierany jest jeden rodzic posiadający największą liczbę głosów
6. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców przyjmuje regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.

§ 34

1. Rada Rodziców jest organem doradczym wspierającym działalność statutową Szkoły.
2. Składa się z Rodziców reprezentujących poszczególne klasy.
3. Jest łącznikiem między Rodzicami a Kolegium Nauczycieli i Towarzystwem prowadzącym Szkołę.
4. Działa w oparciu o regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
5. Ma prawo zgłaszania nauczycielom, Kolegium Nauczycieli oraz Zarządowi Towarzystwa pisemnych lub ustnych wniosków i opinii dotyczących Szkoły.
6. Aktywuje społeczność szkolną do czynnego udziału w życiu Szkoły.
7. Interesuje się całokształtem pracy Szkoły i przyczynia się do wspólnego kształtowania życia społecznego Szkoły.
8. Współdziała w sprawach gospodarczych, promocyjnych Szkoły, pomaga w organizowaniu działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania  Szkoły i poprawę warunków pracy Szkoły.
9. Pomaga  w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność Szkoły.
10. Wspiera Szkołę w krzewieniu pedagogiki waldorfskiej wśród rodziców, działa na rzecz poszerzania świadomości i wiedzy rodziców w tej dziedzinie.
11. Przygotowuje protokoły z zebrań i materiały dotyczące życia Szkoły.


Samorząd Uczniowski

§ 35

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły. Jego członkowie wybierani są w bezpośrednich i powszechnych wyborach.
2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie swojego regulaminu, który zatwierdza Kolegium Nauczycieli.
3. Działalność Samorządu Uczniowskiego wspiera i nad nią czuwa nauczyciel wybrany przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. Może również prowadzić sklepik uczniowski lub powierzyć jego prowadzenie grupie uczniów.
5. Działalność, o której mowa w ust. 4, wymaga porozumienia się z Kolegium Nauczycieli.


Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 36

Statut szkoły może być zmieniony na wniosek Kolegium Nauczycieli lub z inicjatywy Zarządu i przedstawiony organom szkoły.

§ 37

Statut oraz wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole są dostępne w sekretariacie szkoły. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami i obowiązek przestrzegania zawartych w nich postanowień.

§ 38

Załącznikami do statutu są Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Zasady rekrutacji do klasy pierwszej .

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy prawa.

§ 40

Statut zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa Pedagogiki Rudolfa Steinera z dnia 28 listopada 2013 r.  Statut wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r.